Dial Telecom s průmyslem proti vládě


24.9.2015
Praha
Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, podpořil společné prohlášení představitelů průmyslu k problematice rozvoje internetových sítí v ČR. Představitelé českého průmyslu a společností působících v sektoru informačních a komunikačních technologií (ICT) vyjadřují značné znepokojení nad jednáním Vlády České republiky v oblasti digitální agendy a telekomunikací. V návaznosti na návrhy nových právních předpisů a strategických dokumentů a na kroky jednotlivých ministerstev učiněné v několika posledních měsících jsme nuceni konstatovat, že dle našeho názoru je stávající politika vlády nejen v rozporu s potřebami České republiky, ale v některých případech i s pravidly Evropské unie. Ministerstva opakovaně poskytují neadekvátně krátkou dobu na vyjádření k návrhům významných dokumentů a ignorují i zcela zásadní připomínky. Určité návrhy byly dokonce předloženy bez jakéhokoli projednání s představiteli průmyslu.

K příkladům neadekvátního projednání patří například zákon o regulaci reklamy či návrh zákona o hazardních hrách. V případě Národního plánu rozvoje sítí nové generace (dále jen Národní plán)bylo dokonce navrženo znění v přímém rozporu nejen s předchozí verzí tohoto dokumentu, ale také s platným zněním Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) schváleným Evropskou komisí.

Nesouhlasíme s tím, aby finanční prostředky vyčleněné OPPIK na podporu výstavby sítí pro připojení domácností a firem byly využity státem na výstavbu sítí propojujících úřady státní správy. Strategii rozvoje sítí a celé digitální ekonomiky je nutné připravovat na základě kvalitních analýz a rozsáhlých otevřených konzultací s odbornou veřejností s výhledem na desítky let dopředu. To se však v současné době při tvorbě Národního plánu neděje, ačkoliv je takový postup v rozporu s evropskými principy veřejné konzultace a se zásadami, na kterých se zástupci trhu dohodli se státní správou na Výboru pro digitální ekonomiku Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst (RVKHR).

Aktuálně představené návrhy  veřejné podpory výstavby vysokorychlostního připojení k internetu ignorují základní pravidla veřejné podpory, jsou připravované zmatečně a bez konzultací s průmyslem. Zásadní nesouhlas vyjadřujeme i s plány na vytvoření nového státního podniku, který by měl dohlížet na výstavbu a provoz sítí pro vysokorychlostní připojení a současně má vystupovat jako koordinátor programu. V jednomyslné shodě proto takto připravovanou podobu výstavby sítí nové generace obsaženou v Národním plánu odmítáme, protože v navrhované podobě dlouhodobě poškodí tržní prostředí.

Signatáři tohoto prohlášení požadují, aby byly nejprve konkrétně definovány cíle, kterých chce Česká republika dosáhnout v oblasti digitální ekonomiky. Je třeba, aby byla zpracována seriózní nezávislá analýza, která bude nezpochybnitelně plnit předběžnou podmínku 2.2 pro možnost čerpání z OPPIK. Bez této analýzy bude jakákoliv veřejná podpora nejen těžko přípustná, ale také neefektivní a deformující trh. Navíc by takové využití dotačních prostředků bylo spojeno s rizikem neproplacení dotací ze strany Evropské komise.

Za ideálního zpracovatele analýzy považujeme Český telekomunikační úřad, který je pro nás coby nezávislý regulátor trhu garantem, že analýza bude zpracována s respektem k cílům zadavatele, kterým v takto závažné věci musí být na základě svého usnesení Vláda České republiky, a se znalostí českého trhu elektronických komunikací. Podpora vysokorychlostních sítí a rozvoje digitální ekonomiky musí být projednávána s širokou odbornou veřejností, zástupci odvětví, hospodářskými svazy a akademickou sférou v procesu standardních veřejných konzultací a přímých jednání. Jednoznačně nepodporujeme vytváření nových úřadů či státních podniků řízených institucemi bez zkušeností s budováním a provozem NGA sítí či bez letité praxe s regulací telekomunikačního odvětví.

Nepochybujeme, že naše cíle i cíle vlády jsou stejné – podpora rozvoje digitální ekonomiky a zaměstnanosti a přivedení cenově příznivého vysokorychlostního internetu do míst, kde z různých důvodů dosud dostupný není. Věříme, že vhodně nastavenou podporou budou naplněny dlouhodobé cíle a potřeby České republiky, a nikoliv jen uspokojeny některé krátkodobé partikulární zájmy.

V Praze, 24. září 2015


Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR                               

Asociace provozovatelů mobilních sítí                                                                           

Česká asociace elektronických komunikací                                                                     

Česká asociace telekomunikací                                                                                      

Dial Telecom, a.s., člen evropské asociace ECTA

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Hospodářská komora ČR

ICT Unie

ISP Alliance

Sdružení pro internetový rozvoj