OPATŘENÍ SPOLEČNOSTI Dial Telecom, a.s. VE STAVU NOUZE


13.3.2020
Vážení zákazníci, partneři a dodavatelé, chtěli bychom Vás informovat o režimu fungování společnosti Dial Telecom a.s., po vyhlášení nouzového stavu státu Vládou ČR.

Naším zájmem je i nadále poskytovat vysoce kvalitní služby s maximální možnou dostupností.

Proto jsme ve shodě s naším plánem předcházení rizik přijali tato opatření:

-        provoz naší společnosti byl diverzifikován do několika týmů, které operují z několika míst tak, abychom i nadále zabezpečili služby i v případě nákazy nebo karantény

-        přímo v prostorách našich provozoven je počet pracovníků omezen a jsou aplikována zvýšená hygienická opatření

-        schůzky a jednání, které nejsou nezbytné, byly přesunuty nebo probíhají formou telekonferencí nebo videokonferencí

-        zaměstnanci vykonávající podpůrné služby pracují z domova

-        detailně sledujeme informace poskytované Ministerstvem zdravotnictví ČR a Státním zdravotním ústavem. Postupy pravidelně upravujeme a doplňujeme podle doporučení.

-        komunikujeme se státními orgány, protože jsme poskytovatelé významné sítě dle zákona 181/2014 odst. 3, písmeno b)

-        na nezbytnou míru je minimalizován fyzický kontakt s týmy našich dodavatelů nebo technických partnerů a při kontaktu jsou aplikována zvýšená hygienická opatření a technická opatření

-        klíčoví dodavatelé našich služeb postupují obdobně v kontaktu s námi

-        byly aktivovány záložní skladové prostory, pro případ nedostupnosti některých oblastí

-        technická a hygienická opatření jsou aplikována i v případě pohybu hardware nebo technologií

-        do odvolání jsou zakázány návštěvy cizích osob v našich provozovnách, pokud to nebude nezbytně nutné

V současné době může dojít, zejména z důvodů různé implementace opatření "nouzového stavu státu" třetími stranami, k prodlením nebo komplikacím při instalacích nových služeb nebo při provádění servisních zásahů. Setkali jsme se s rozdílným přístupem v místech, kde poskytujeme naše služby, zejména v případě nutného fyzického zásahu (opravy, instalace). Proto Vás prosíme, vždy komunikujte s naší technickou podporou (NOC) a s Vašimi pronajímateli budov tak, aby byl zabezpečen hladký a minimalizovaný fyzický kontakt mezi pracovníky Vaší společností a našimi technickými nebo obchodními týmy.

Vážení zákazníci, obchodní a techničtí partneři, pokud narazíte na komunikační či faktické problémy, použijte prosím standardní komunikační kanály. Ujišťujeme Vás, že se snažíme i přes nastalá omezení svým závazkům dostát a vzniklé problémy řešíme s maximálním úsilím.

Veškeré obchodní i technické kontakty zůstávají nezměněné.

Obchodní zastoupení
e-mail: sales@dialtelecom.cz

Uživatelská podpora NOC (24 hodin denně)

tel.: +420 226 204 400 tel.: +420 246 000 222
e-mail: noc@dialtelecom.cz

Společnost Dial Telecom, a. s.